Uvjeti poslovanja

UVJETI KUPOVINE I KORIŠTENJA WEB STRANICE www.barbarella.hr

Molimo Vas da kao korisnici pažljivo pročitate ove uvjete kupovine i korištenja web stranice (dalje: Opći uvjeti) prije kupovine na web stranici https://www.barbarella.hr. Prihvaćanjem Općih uvjeta izjavljujete da ste se upoznali, razumjeli i suglasili s našim Uvjetima kupovine i korištenja web stranice te da prihvaćate pravila i uvjete navedene u njima. Ukoliko niste suglasni s Općim uvjetima, molimo Vas da ne koristite ove stranice. 

Web stranica https://www.barbarella.hr u vlasništvu je trgovačkog društva Sterling d.o.o.

 

KONTAKT:

Sterling d.o.o.

Kozinska 43

10370 Kozinščak - grad Dugo Selo 

E-mail: sterling@sterling.hr

  

UVJETI KUPOVINE

Uvjetima kupovine uređuju se odnosi između Kupca i Barbarelle.hr u odnosu na uvjete i način naručivanja, cijene proizvoda, način plaćanja, raskid ugovora i povrat robe, dostavu, zaštitu osobnih podataka i druga pitanja vezana uz on-line kupovinu.

Uvjeti kupovine primjenjuju se samo u slučaju kupovine putem https://www.barbarella.hr, a ne i kada je kupac kupio proizvode na neki drugi način (kao na primjer: neposredno od proizvođača, dobavljača ili sl.).Kupac može biti samo punoljetna poslovno sposobna fizička osoba te pravna osoba. Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste stariji od 18 godina života i da imate punu poslovnu sposobnost ili da ste sukladno članku 117. Obiteljskog zakona potpunu poslovnu sposobnost stekli na drugi Zakonom propisani način. Ugovor u ime i za račun maloljetnika te poslovno nesposobne osobe mogu zaključiti njegovi zakonski zastupnici ili skrbnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo ukoliko nisu lišene prava na raspolaganje svojom imovinom i prava na sklapanje pravnih poslova. Za postupanje suprotno ovim odredbama Barbarella.hr ne snosi nikakvu odgovornost.

 

CIJENE

Istaknute cijene proizvoda su maloprodajne, sadrže iznos poreza na dodanu vrijednost te su izražene u kunama. Cijene su podložne promjenama. Istaknute cijene proizvoda ne sadrže cijenu troškova prijevoza, dostave ili poštanskih usluga koje se naplaćuju dodatno. Sukladno važećim odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Barbarella.hr može po svojoj odluci određene proizvode ponuditi po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji odnosno uz poseban popust koji je dostupan pod istim uvjetima svim Korisnicima ili samo točno specificiranoj skupini korisnika. Uvjeti posebnih oblika prodaje poput trajanja takve prodaje, ograničenje količina robe, visina popusta i sl. bit će detaljno opisani na stranici proizvoda. Nakon proteka roka prodaje po cijenama nižim od cijena u redovitoj prodaji, Barbarella.hr ne može primati narudžbe po uvjetima koji se odnose na posebne oblike prodaje kojima je istekao rok.

 

PRIGOVOR

Korisnik sukladno Zakonu o zaštiti potrošača ima pravo podnijeti pisani prigovor, i to u poslovnim prostorijama društva Sterling d.o.o., putem pošte ili elektroničke pošte. Sterling d.o.o. je dužan bez odgađanja pisanim putem potvrditi primitak prigovora koji je predan neposredno u njegovim poslovnim prostorijama. Sterling d.o.o. će na zaprimljene prigovore odgovoriti u zakonskom roku od 15 dana.

 

RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Ovim putem Vas obavještavamo da svaki spor rješavamo mirnim putem - sporazumno, kao i o Vašem pravu da koristite mehanizme izvansudskog rješavanja potrošačkih sporova pravom pokretanja postupka izvansudskog rješavanja spora podnošenjem prijave Sudu časti Hrvatske gospodarske Komore, i/ili podnošenjem prijedloga za mirenje Centru za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj Komori.

 

ONLINE RJEŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA

Obavještavamo Vas o mogućnosti rješavanja potrošačkih pritužbi putem online rješavanja potrošačkih sporova temeljem Uredbe o online rješavanju potrošačkih sporova 2006/2004 i Direktive 2009/22/EC i Direktive o alternativnom rješavanju alternativnih sporova 2013/11/EU.

 

ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

Sukladno  odredbama Zakona o obveznim odnosima (članci 400-422) odgovaramo za materijalne nedostatke stvari koje je ona imala u trenutku prijelaza rizika na Kupca kao i  za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na Kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga

 

ISKLJUČENJE IZ UPORABE, NAKNADA ŠTETE

Sterling d.o.o. je ovlašten iz daljnje uporabe stranica isključiti onog korisnika koji na bilo koji način krši Opće uvjete, ometa rad stranice, vrijeđa prava korisnika, zlouporabljuje objavljene podatke ili na bilo koji drugi način neovlašteno koristi https://www.barbarella.hr  ili postupa protivno prisilnim propisima, a osobito: kopira sadržaj objavljen na https://www.barbarella.hr  te ga objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja, lobira ili utječe na oglašivače-prodavatelje sa https://www.barbarella.hr  da se oglašavaju na nekim drugim stranicama ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira i nudi im svoje usluge ili usluge trećih osoba. Sterling d.o.o., uz isključenje takvog korisnika, može zahtijevati naknadu nastale štete i izmakle koristi. Sterling d.o.o. će u navedenim slučajevima poduzeti sve raspoložive pravne mjere kako bi zaštitio sebe i svoje korisnike.

 

ISKLJUČENJE ODGOVORNOSTI

Sterling d.o.o. ne odgovara:

  • za ovlaštenost druge strane za sklapanje ugovora
  • za dostupnost i funkcioniranje stranice https://www.barbarella.hr u svakom trenutku
  • za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu
  • za zakonitost korištenja stranice https://www.barbarella.hr  od strane trećih osoba
  • za eventualne pogreške u prezentaciji sadržaja na https://www.barbarella.hr koje mogu dovesti do povrede autorskog prava i prava intelektualnog vlasništva
  • korisnicima ni trećim osobama za bilo kakvu štetu ili gubitak koji nastanu izravno korištenjem ovih stranica ili stranica na koje vode linkovi sahttps://www.barbarella.hr , odnosno zbog informacija na ovim stranicama.
  • za eventualnu štetu ili izmaklu korist nastalu nepružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske naravi.
  • za sadržaj prikazan na stranicama trećih osoba na koje https://www.barbarella.hr  može dopustiti povremen pristup. Bilo koji takav pristup ne može se tumačiti u smislu predstavljanja veze s https://www.barbarella.hr  niti podupiranja takvih stranica od strane Sterlinga d.o.o.

 

PROMJENE

Sterling d.o.o. je ovlašten u svakom trenutku mijenjati sadržaj ovih Uvjeta te o tome obavijestiti Kupce putem web stranice https://www.barbarella.hr . Kupci su dužni pri registraciji pročitati i suglasiti se s Općim uvjetima koji se primjenjuju na svaku sljedeću kupovinu sve do njihove izmjene, a o čemu će Kupci biti obaviješteni pri prvoj sljedećoj kupovini nakon izmjene. Sterling d.o.o. ne snosi nikakvu odgovornost zbog propuštanja Kupca da to učini.

 

NADLEŽNOST

Za sve sporove proizašle iz korištenja web stranice https://www.barbarella.hr   ugovara se nadležnost suda u Zagrebu.

 

U Zagrebu, 01.04.2019.